.
. .

VERKSAMHET


  • Bra service
  • Tidsbesparande
  • Utifrånperspektiv
  • Snabba omställningar – inga långa beslutsled
  • Välbearbetade och grundliga utredningar
  • Nöjda kunder

Lime Samhällsplanering & Fastighet är ett företag som inriktar sig på samhällsplanering och samhällsutveckling. I företaget finns en unik kompetens inom dessa båda områden.

Tillgänglighetsutredningar
LIME arbetar efter skriften Tillgänglig stad från Sveriges kommuner och landsting. Arbetet läggs upp olika steg där första steget innebär att vad som ska inventeras gås igenom, andra steget innebär själva inventeringen av utvalda objekt, tredje steget består i att ge förslag på åtgärder som kan minska hinder i framkomligheten, det fjärde och sista steget består i att utvärdera efter att hindren är åtgärdade.

I våra rapporer ingår bakgrundsfakta om tillgänglighet, generell utformning av tillgänglighet, dokumentationen från fältinventeringen, åtgärdsförslag på större hinder i framkomligheten, åtgärdsprogram för samtliga hinder och objekt som noterats under inventeringen. Om så kunden önskar kan inre inventering göras på byggnader och lokaler samt inventering av lekplatser, busshållplatser etc.

Samhällsutveckling – Vår framtid, vår historia?
Vad kan man göra för att skapa goda förutsättningar för tillväxtmöjligheter i samhälle och landsbygd? Genom olika metoder kan vi kartlägga och tolka samhällsutvecklingen.

. . Kartor är verkligen magiska...
Samtidigt som kartorna är ett resultat av verklighet, erfarenhet och utformning är de ett sätt att se världen som den är ur ett utifrånperspektiv, vilket ger oss insyn! Det är magi.
   Med kartor kan man på ett enkelt och effektfullt sätt visa olika former av värden. En karta kan förtydliga vissa fenomen som annars kan vara svåra att se, som till exempel hur befolkningsfördelningen ser ut i Sverige.
Se exempel på hur det kan se ut (pdf 796kB) »

Behöver du redovisa statistik i kartform?
Vill du på ett enkelt och lättbegripligt sätt visa geografisk statistik, för att till exempel använda som beslutsunderlag? Vi länkar ditt statistiska material till kartor så att du enkelt kan avläsa rätt värden till rätt plats.
Se exempel på hur det kan se ut (pdf 254kB) »

Hur ser åldersfördelningen ut i din kommun eller i ditt företag?
Med hjälp av statistik kan du visa de egenskaper och orsaker som påverkar befolkningsutvecklingen i din kommun. Kanske behöver du veta hur åldersfördelningen ser ut i ditt företag bland din personal? Vi utför även befolkningsprognoser för att kunna visa befolkningsutvecklingen.

Når din marknadsföring längre än till kommungränsen?
Genom att utföra en enkätundersökning för ditt företag kan uppgifter om dina kunder tas fram. Det kan vara uppgifter som visar kön, ålder och bostadsort med mera. Vi kan bland annat utföra intervjuer, besöksenkäter, Internetenkäter och gruppenkäter för att kartlägga dina kunder.

Varför flyttar människor?
Vi hjälper dig att öka förståelsen till varför människor väljer att flytta från ett ställe till ett annat. Vi kartlägger orsakerna som får folk i ditt område att flytta.
.